Gebyrer

Samferdselsdepartementet har innført gebyrer for oppnevnte flyleger. Fom. 9. april 2013 krever Luftfartstilsynet inn fast årsgebyr og i tillegg et gebyr pr undersøkelse i klasse 1, 2 og 3 av godkjente  flyleger. De skal dekke myndighetenes kostnader med å føre kontroll med flylegene og utstedelsen av legeattester.
For å dekke inn gebyrene må vi justere våre priser tilsvarende offentlige endringer i tillegg til eget kostnadsnivå. Forslaget til gebyrforskrift for 2020 gir utfyllende informasjon:

§ 42 Gebyr for godkjenning av flylege, flymedisinsk senter og utstedelse av legeattest mv.

(1) For første gangs godkjenning av flylege, flymedisinsk senter eller allmennlege som utsteder legeattest for LAPL betales gebyr etter regning, jf. § 4 . For godkjent flylege påløper årsgebyr kr 5 050 samt et tillegg per gjennomført undersøkelse. For tilsyn med flylege med kontorsted utenfor Norge, betales gebyr etter regning, jf. § 4

1 2 3 4 53. When you attempted intercourse, how often weredeficiency (e.g. androgen deficiency and hypogonadism), generic cialis.

. For godkjent flymedisinsk senter påløper årsgebyr kr 34 100 samt et tillegg per gjennomført undersøkelse. Tillegget per flymedisinsk undersøkelse er for søknad til klasse 1 og 3 kr 550, for klasse 2, LAPL og AFIS/HFIS kr 430.  Tillegget beregnes på bakgrunn av antall gjennomførte flymedisinske undersøkelser i tidsrommet 1. oktober 2018 til og med 30. september 2019. For godkjent allmennlege som utsteder legeattest for LAPL betales et gebyr på kr 600 pr gjennomført undersøkelse.   

(2) For registrering av opplysninger i forbindelse med legeattest utsted av flylege utenfor Norge, påløper gebyr kr 1 010. Gebyret faktureres sertifikatinnehaver

(3) For saksarbeid betales gebyr etter følgende satser: a) kr 650 for dispensasjonssøknad i tilknytning til legeattest for seilfly, ballong eller AFIS/HFIS-fullmektig  b) kr 980 for dispensasjonssøknad i tilknytning til legeattest for mikrofly  c) kr 580 for utstedelse av uendret legeattest i gyldighetsperioden d) kr 580for kopi av enkeltstående saksdokument e) kr 1 140 for kopi av komplett medisinsk saksmappe f) kr 1 590 for saksarbeid ved endring av utstederland (State of Licence Issue)

 

Klikk her for å se hele gebyrforskriften